21 พฤศจิกายน 2022

Time

1:30 pm - 8:00 pm
แชร์

มหกรรม “FUTURE IS NOW ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่”

กำหนดการ

มหกรรม “FUTURE IS NOW ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่

และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 20.00 น.

ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

13.30 – 16.00 ชมมหกรรม “FUTURE IS NOW ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่”

ให้คำแนะนำ “นวัตกรรมสุขภาวะวัยรุ่น”และมอบรางวัลโดยภาคีเครือข่าย

16.00 -16.20 น. ประธานเดินชมนิทรรศกร FUTURE IS NOW ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่
16.20 -16.30 น. กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงควมร่วมมือ เรื่อง กรส่งเสริม และพัฒนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

โดย นายโชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

16.30 – 17.40 น. พิธีมอบรงวัลเชิดชูเกียรติตบลต้นแบบด้านสภาเด็กและเยวชน

โดย นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

17.40 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
18.30 – 20.00 น. Music Talk และกรแสดงบนเวที “FUTURE IS NOW”

• ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว

• ฟาเดีย ลาบุ สภาเด็กและเยาวชนตำบลยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

• ณิชภูมิ คำเมืองเหนือ นายกเทศบาลตำบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

• ปิยวรรณ ดิษฐะ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

• ณรงค์ ผันพักตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

• อดิเรก สายวัน สภาเด็กเยาวชนตำบลคำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

• ญาณิกา เหลี่ยมวัฒนกุล นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี

• ฐิตาพร อยู่สถาพร สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code