02 กรกฎาคม 2022

Time

All Day
แชร์

มหกรรมไฮบริด ครั้งที่ 1 สปีด…รับวิกฤติสังคมสูงวัย ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ

มหกรรมไฮบริด ครั้งที่ 1 สปีด…รับวิกฤติสังคมสูงวัย ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ
กำหนดการ
มหกรรมไฮบริด ครั้งที่ 1 สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย”
“ธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ”
ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน
วันเสาร์ที่  2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึก 12  มหาวิทยาลัยสยาม
08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน
09.00 – 09.15 น.     กล่าวต้อนรับ โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
09.15 – 09.45 น.     ทักทาย ต้อนรับเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ …
“ที่มา…เส้นทาง…“ธนาคารเวลา” … “โอกาส”…รองรับ “วิกฤติ”… “ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ”
โดย ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ/ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ/ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ
ผู้ดำเนินรายการ คุณประสาน อิงคนันท์
09.45 – 10.45 น.     ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน”
บทเรียนจากพื้นที่นำร่อง “ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ”
โดย (ผู้แทน) ทีมผู้จัดการ 9 ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ…
ผู้ดำเนินรายการ คุณประสาน อิงคนันท์
10.45 – 11.45 น.     “เร่งสปีด…รับวิกฤติ…”  นำเสนอมุมมอง วิสัยทัศน์ การหนุนเสริมจากผู้กำหนดนโยบาย/ผู้บริหาร
โดย
• นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัด กทม.
• ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
• นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนัก 9 สสส.
• นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ คุณประสาน อิงคนันท์
11.45 – 12.00 น.     เสวนาพากันเรียนและรู้  “ถามมา…ทุกคนพา หาคำตอบ…จากผู้บริหารและทีมงาน”
โดย คุณประสาน อิงคนันท์//ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ/ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 น.     เปิดประเด็นสัมภาษณ์ และชมนิทรรศการ หาคำตอบ…จากคนทำงาน
ผู้บริหาร/ทีม ศวพช./ทีมผู้จัดการ 9 ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ…
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
QR Code :
QR Code