18 พฤศจิกายน 2023

Time

9:00 am - 6:00 pm
แชร์

มนุษย์ต่างวัย Talk 2023 “Out of the Box Aging”

กำหนดการ

มนุษย์ต่างวัย Talk 2023 “Out of the Box Aging”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-18.00 น.

ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 3 True Digital Park (West)

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน มนุษย์ต่างวัย Talk 2023 “Out of the Box Aging”

โดย คุณประสาน อิงคนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด

และผู้ก่อตั้ง เพจมนุษย์ต่างวัย

09.45 – 09.50 น. การสนับสนุนและความคาดหวังของ สสส. กับการขับเคลื่อนประเด็นสังคมสูงวัยอย่างนอกกรอบ

โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เเละรักษาการผู้อานวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

09.50 – 10.00 น. ผู้บริหาร ผู้สนับสนุน วิทยากร องค์กรภาคีที่ร่วมจัดงานถ่ายภาพร่วมกัน
10.00 – 10.40 น. “Grey Nation” จากเจนฯ B – เจนฯ Z ไทยชรา เป็นเรื่องของคนทุกเจนฯ

โดย รศ. ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

10.50 – 11.50 น. The Power of 2 Gens” พลังของคนต่างวัยที่จะขับเคลื่อนโลกไปด้วยกัน

พบกับ คุณอิสระ ชูภักดี, คุณระเบียบ โพธิ์ชัย, คุณเสาวนีย์ คงกาเนิด

ดำเนินรายการโดย คุณประสาน อิงคนันท์ และคุณผานิตย์ ภู่บุบผา

12.00 – 12.20 น. “Marketing Insight ผู้สูงวัยต้องการอะไรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

โดย คุณวรรณา สวัสดิกูล

12.30 – 13.30 น. Social & Business Solution in Aging Society

พบกับ คุณเจือ คุปติทัฬหิ, พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร, คุณอิมยาดา เรือนภู่, คุณปิญชาดา ผ่องนพคุณ

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.เจษฎา ศาลาทอง

13.40 – 14.10 น. คิดนอกกรอบเรื่องสุขภาพกับ ดร.ศุภวุฒิ สายเชือ้

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

14.10 – 14.55 น. “Aging with Attitude: A lesson learned from Kobe”

โดย Mr.Hirokazu Nagata

15.05 – 16.30 น. ชีวิต ซีซัน 2 มนุษย์ต่างวัย Talk

พบกับ ลุงหมึก ภูผาตาด, คุณเสาวนีย์ ใจดี, คุณนิพนธ์ บุญญภัทโร, คุณพรรณประภา ตันติวิทยา

พิทักษ์, คุณวันเพ็ญ ชัยบุญญลักษณ์

ดำเนินรายการโดย คุณประสาน อิงคนันท์

16.40 – 18.00 น. Swing into Your 50+ “ชวนเต้นเพื่อไปต่อ ชีวิตไม่หยุดอยู่ที่เกษียณ”

โดย Jelly Roll Dance Club

Workshop Stage
10.30 – 11.30 น. ชวนรุ่นใหญ่ไปท่องโลก

พบกับ คุณกาญจนา พันธุเตชะ และคุณรพิดา อัชชะกิจ

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

14.10 – 15.10 น. โคฟเป็นแม่กับแฟชั่นวินเทจ

พบกับ คุณชนน์ชนก พลสิงห์ และคุณสยาภา สิงห์ชู

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

13.00 – 14.00 น. Midlife ไม่ Sick 50 แล้วยังมีพลัง ?

โดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

14.10 – 15.10 น. โอกาสสาหรับรุ่นใหญ่ในโลกดิจิทัล

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

15.10 – 16.10 น. เขียนด้วยใจ ให้กลายเป็นเงิน Turn passion into profit

พบกับ คุณสุคนธี วสุธน, คุณชลธิดา ยาโนยะ, คุณกวิตา พุกสาย

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนันสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code