20 กุมภาพันธ์ 2024

Time

10:00 am - 1:00 pm
แชร์

พิธีแสดงเจตจำนงโครงการเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone, LEZ) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2

กำหนดการ

พิธีแสดงเจตจำนงโครงการเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone, LEZ) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2

ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 13.00 น.

ณ ห้องปรุชุมออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

10.00 – 10.15 น. ลงทะเบียน และรับชุดอาหารว่างแบบ Zero Waste
10.15 – 10.30 น. พิธีแสดงเจตจำนงโครงการเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone, LEZ) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2

• กล่าวต้อนรับ

โดย อาจารย์ไพศิฐ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.)

• กล่าวถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• กล่าวเปิดงาน

โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร*

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ศุภวรรณ ขันโททอง คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

10.30 – 11.00 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว และถ่ายรูปร่วมกัน
11.00 – 12.00 น. เสวนาพิเศษเรื่อง “เขตมลพิษตาช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นเมืองได้จริงไหม”

โดย

• คุณปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

• คุณประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

• คุณสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อานวยการเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

• ดร.เจน ชาญณรงค์ สภาลมหายใจกรุงเทพมหานคร

• ดร.พัชราวดี สุวรรณธาดา ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ

ผู้บริหารสมาคมการค้าพลังสยาม

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา โฆษก ศวอ.

12.00 – 12.00 น. รับชุดอาหารกลางวันแบบ Zero Waste

หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code