13 กุมภาพันธ์ 2023

Time

12:30 pm - 3:30 pm
แชร์

พิธีลงนาม “การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร”

กำหนดการ

พิธีลงนาม “การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร”

ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสังคมและสุขภาพ

และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น.

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

12.30 – 13.50 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน / รับประทานอาหารเที่ยง
13.55 – 14.00 น. กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดงาน
14.05 – 14.20 น. นำเสนอสื่อมัลติมีเดีย แนะนำ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ โดย สสส.

นำเสนอสื่อมัลติมีเดีย แนะนำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14.20 – 14.30 น. ความร่วมมือที่เกิดขึ้น และก้าวต่อไปของ สสส. กับการกระตุ้น สาน เสริมพลัง

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

14.30 – 14.40 น. ความสำคัญของการสร้างเสริมศักยภาพ และการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการขยายผลและการดำเนินงานให้ถึงผลลัพธ์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์

ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

14.40 – 14.50 น. ทิศทางความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสังคมและสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

หัวหน้าโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ

14.50 – 15.00 น. แนวทางการพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี และเกิดความยั่งยืน

โดย  ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15.00 – 15.10 น. พิธีลงนาม การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสังคมและสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย นพ. สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล ประธานกรรมการมูลนิธิสังคมและสุขภาพ ลงนาม Online

15.10 – 15.20 น. มอบของที่ระลึกระหว่างผู้ร่วมลงนาม บันทึกภาพร่วมกันระหว่างผู้ร่วมลงนาม ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง

เสร็จสิ้นพิธีลงนามฯ

15.20 – 15.30 น. ให้สัมภาษณ์
15.30 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารว่าง

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

QR Code :
QR Code