22 กรกฎาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กำหนดการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล
กับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.00 – 13.30 น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
13.30 – 13.40 น.   กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดพิธีลงนาม
เปิด VTR แนะนำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิด VTR แนะนำ
13.40 – 14.30 น.   ทิศทางความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดย
1. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2. ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• Micro Credit เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย พร้อมรูปแบบ Adult Learning
1. รศ.ดร.นพ.นันทวัช  สิทธิรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
2. ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รศ.ดร.สราวุธ  เทพานนท์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.30 – 15.00 น.   พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มอบของที่ระลึกระหว่างผู้ร่วมลงนาม
บันทึกภาพร่วมกันระหว่างผู้ร่วมลงนาม ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง
เสร็จสิ้นพิธีลงนามฯ  /รับประทานอาหารว่าง
ที่มา : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
QR Code :
QR Code