16 พฤศจิกายน 2023

Time

9:00 am - 3:30 pm
แชร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ”

กำหนดการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

“การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ”

ระหว่าง สมาคมแพทย์สตรีฯ สสส. และผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดนำร่อง

วันที่ 16 พ.ย. 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.10 น. กล่าวต้อนรับ

โดย ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

10.10 – 10.25 น. กล่าวรายงาน

โดย พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร หัวหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ

10.25 – 10.35 น. กล่าวเปิดงาน

โดย พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ

10.35 – 10.45 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
10.45 – 11:00 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
11:00 – 12:00 น. บรรยายเรื่องกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โดย นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร อนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. นำเสนอ Best practice ของ สสส. สู่ คู่มือปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในระดับจังหวัด โดย

ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ อนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารว่าง
14:45 – 15:30 น. อภิปรายและซักถาม

โดย พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร และ ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code