27 มิถุนายน 2023

Time

9:00 am - 1:00 pm
แชร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการทำงานร่วมกันในการบูรณาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค”

กำหนดการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการทำงานร่วมกันในการบูรณาการ

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค

และการรายงานสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคตามตัวชี้วัดการคุ้มครองผู้บริโภคไทย

ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องกินรี ๑ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ และความสำคัญในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการทำงานร่วมกันในการบูรณาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค”

โดย รศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ผู้จัดการศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) / ผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ๖ องค์กร โดย

๑. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒. พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๓. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือผู้แทน

๔. ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๕. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค

๖. ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ประธานมูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านยาและสุขภาพ

และบันทึกภาพการลงนามความร่วมมือ

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. รายงานสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคตามตัวชี้วัดการคุ้มครองผู้บริโภคไทย

โดย

๑. รศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ จุฬาฯ

๒. ภก.สรชัย จำเนียรดำรงการ ผู้ร่วมวิจัย

๑๐.๔๕ – ๑๑.๕๐ น. เสวนา เรื่อง “นโยบายและการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคตามบทบาทภารกิจขององค์กร”

โดย

๑. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒. พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๓. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือผู้แทน

๔. ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๕. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค

๖. ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ประธานมูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

ดำเนินรายการโดย : ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ  สภาองค์กรของผู้บริโภค

๑๑.๕๐ – ๑๒.๐๐ น. กล่าวปิดประชุม

โดย  รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์  ประธานคณะกรรมการกำกับทิศแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาระบบยา สสส.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

หมายเหตุ : ช่วงบ่าย การประชุมกลุ่มจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ใช้ห้องกินรี ๑ เช่นเดียวกัน

QR Code :
QR Code