09 มกราคม 2024

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือสร้างทักษะการรู้เท่าทันการพนันเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน

กำหนดการพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

เรื่อง ความร่วมมือสร้างทักษะการรู้เท่าทันการพนันเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน

ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ

09.00 – 09.30 ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
09.30 – 09.45 – กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ/สื่อมวลชน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย นางชามานันท์ สุจริตกุล

ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมศักยภาพและขยายเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

– กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.45 – 11.00 กิจกรรมเสวนา “มิติทางกฎหมายและสุขภาพ : การรับมือกับการพนันไร้พรมแดน”

โดย

1. ศาตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2. แพทย์หญิง มธุรดา  สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

3. ดร.นิดาวรรณ เพราะสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4. นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

5. นางสาวรัตนาภรณ์ พันธ์พิริยะ รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

พิธีกรเสวนา โดย นายนฤบดี จันทรส เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Media Move)

11.00 – 11.20 พิธีลงนามความร่วมมือสร้างทักษะการรู้เท่าทันการพนันเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน

ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

1. ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2. ศาตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิสถาบันนิติจิตเวชเด็กเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา

3. นายกสิณ จันทร์เรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

4. นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

11.20 – 11.30 บันทึกภาพร่วมกัน
11.30 – 12.00 เยี่ยมชมนิทรรศการ พนันเป็นสิ่งเสพติด / ร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code