25 มีนาคม 2024

Time

9:00 am - 1:00 pm
แชร์

พิธีลงนามข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

กําหนดการ

พิธีลงนามข้อตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

Thailand Safe Youth Program “วัคซีนจราจร”

และโครงการจัดตั้งชมรมวัคซีนจราจร ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00 – 09.05 น. รับชมวีดีทัศน์
09.05 – 09.15 น. การแสดงของเยาวชน โรงเรียนวัคซีนจราจร โดยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
09.15 – 09.25 น. เปิดการประชุม

โดย พลตํารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กล่าวรายงาน

โดย นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

09.25 – 09.45 น. พิธีลงนามข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนใน

กลุ่มเด็กและเยาวชน Thailand Safe Youth Program “วัคซีนจราจร”

09.45 – 10.15 น. ประธานและคณะผู้ลงนามร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
10.15 – 10.30 น. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร โดย กรมควบคุมโรค
10.30 – 11.30 น. อภิปราย “บทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน”

ผู้อภิปราย

1. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

3. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก

6. ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน

7. ผู้แทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ดําเนินรายการอภิปราย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อํานวยการสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

11.30 – 12.00 น. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและผู้พัฒนาหลักสูตรมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Human factor) “วัคซีนจราจร”

โดย นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความปลอดภัยฯ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

QR Code :
QR Code