08 ธันวาคม 2023

Time

9:00 am - 4:00 pm
แชร์

พิธีมอบโล่ “มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการภาคเอกชน”

กำหนดการ

พิธีมอบโล่ “มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการภาคเอกชน”

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีกรกล่าวถึงความเป็นมาในการจัดกิจกรรม และที่มาของโครงการ
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

09.10 – 09.15 น. กล่าวรายงาน

โดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงาน สอจร.

09.15 – 09.30 น. Opening speech and Keynote address “จุดเปลี่ยนประเทศไทย กับนโยบายหนุน เสริม ร่วมสร้างความปลอดภัย ของแรงงาน จากอุบัติเหตุทางถนน ในสถานประกอบการ

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน

09.30 – 10.30 น. เสวนา ก้าวข้ามปัญหาแรงงานขาดแคลน ตอบโจทย์นักลงทุน ด้วยการจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศไทย

(1) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้แทน

(2) อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครอง แรงงาน หรือผู้แทน

(3) ผู้ อำนวยการศูนย์ปลอดภัยคม นาคม กระทรวงคมนาคม หรือ ผู้แทน

(4) ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือ ผู้แทน

(5) ผู้แทน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดำเนินการเสวนา โดย นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร

10.30 – 12.00 น. ช่วง เล่าเรื่องแปลความ “ห่วงใย”

เคล็ด (ไม่) ลับ … ความสำเร็จในการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการภาคเอกชน

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย

(1) นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง

(2) สถานประกอบการภาคเอกชน 7 แห่ง

13.00 – 13.30 น. ปาฐกถา สำคัญ “เตรียมความพร้อมประเทศไทยต่อโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดเจ็บ ลดตายในผู้ใช้แรงงาน ด้วยการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

โดย นายอาคม เติม พิ ทยาไพสิฐ กรรมการกฤษฎีกา

13.30 – 15.30 น. พิธีมอบโล่ /ถ่ายภาพ

โดย

(1) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

(2) อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(3) ผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

15.30 – 16.00 น. สรุปผลการดำเนินงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก สอจร. 7 ภาค

ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

โดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงาน สอจร.

ประธานในพิธีกล่าว ปิดประชุม

หมายเหตุ

1) รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

2) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code