24 มิถุนายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนระบบนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ

(ร่าง) กำหนดการ
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนระบบนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ”
ระหว่าง กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

13:30 – 13:50 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
13:50 – 14:00 น.     ผู้เข้าร่วมงานเข้าสู่ห้องประชุม
14:00 – 14:05 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
14:05 – 14:15 น.     นำเสนอสื่อมัลติมีเดียร์แนะนำกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
14:15 – 14:25 น.     นำเสนอสื่อมัลติมีเดียร์แนะนำสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
14:25 – 14:30 น.     ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวถึงความร่วมมือ
14:30 – 14:35 น.     ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือ
14:35 – 14:45 น.     เรียนเชิญ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
                                 ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้นบนเวที ณ โต๊ะลงนาม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
14:45 – 15:00 น.    มอบของที่ระลึกระหว่างผู้ร่วมลงนาม
                                บันทึกภาพร่วมกันระหว่างผู้ร่วมลงนาม ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง
15:00 น.                 เสร็จสิ้นพิธีลงนามฯ
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
QR Code :
QR Code