08 ธันวาคม 2022

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า

กำหนดการ

ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน พร้อมทดสอบประเมินความรู้ก่อนฝึกอบรม (ผ่าน Google Forms)
09.30 – 09.40 น. มอบนโยบาย “นโยบายและทิศทางการจัดการขยะของประเทศ และบทบาทความสำคัญของซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่ากับการจัดการขยะของประเทศ”

โดย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

09.40 – 09.55 น. ที่มาและสาระสำคัญของ โครงการพัฒนาและบริหารจัดการการคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า

โดย ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย หรือผู้แทน

09.55 – 10.00 น. ความสำคัญของโครงการพัฒนาและบริหารจัดการการคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า

โดย นายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.00 – 10.15 น. นำเสนอ “แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)” และ “แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)” (วีดิทัศน์) และแนะนำองค์กร สสส. (วีดิทัศน์)
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง และร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัลจาก สสส.
10.30 – 11.00 น. ที่มาและผลงาน สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า

โดย นายชัยยุทธิ์ พลเสน นายกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า

11.00 – 12.00 น. การบรรยาย “ความหมายของการค้าของเก่า ชนิดของขยะรีไซเคิล”

โดย คุณรุ่งทิวา ฝัดศิริ ผู้ประกอบการซาเล้ง สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code