23 ธันวาคม 2022

Time

8:30 am - 5:40 pm
แชร์

ประชุม “ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย : ชี้เป้าปัญหา จับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย พิการ และเสียชีวิต”

กำหนดการ

ประชุม “ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย :

ชี้เป้าปัญหา จับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย พิการ และเสียชีวิต”

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง Topaz ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

08.30- 09.00 น. ลงทะเบียน/เปิดระบบออนไลน์
09.00 – 09.10 น. พิธีเปิดการประชุม

“การใช้ข้อมูลวิจัยสู่การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย”

โดย นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข

09.10 – 09.20 น. นำเสนอความสำคัญ วัตถุประสงค์ และความคาดหวังจากการประชุม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานกรรมการกากับทิศแผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย

09.20 – 09.35 น. การบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญของข้อมูลภาระโรคในงานสร้างเสริมสุขภาพ”

โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.35 – 09.50 น. นำเสนอผลการศึกษาภาระโรค และภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของประชาชนไทย พ.ศ.2562

โดย ดร.ทันตแพทย์หญิงกนิษฐา บุญธรรมเจริญ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

09.50 – 10.00 น. พักเบรก
10.00 – 11.00 น. เสวนา “ปัญหาภาระโรคในกลุ่มสูงวัยเพื่อพัฒนำนโยบายและระบบรองรับสังคมสูงวัย”

ผู้ร่วมเสวนา

1) ดร. เภสัชกรหญิงฐิติพร สุแก้ว สถาบันพระบรมราชชนก

2) ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

3) นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4) รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

5) นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินรายการเสวนา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.00 – 12.00 น. เสวนา “เสี่ยงหรือสุขภาพดี เริ่มที่การลงทุนในวัยเด็ก : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาการเด็ก และการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม”

ผู้ร่วมเสวนา

1) ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2) ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

3) เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4) ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย

5) ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม

ผู้ดำเนินการเสวนา และนำเสนอผลการศึกษา

นางสาวนฤมล สิขิวัฒน์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00. น. เสวนา “จับตำ! ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อฯ คุกคามสุขภาพ : การมีกิจกรรมทางกาย ภาวะไขมัน ความดัน ไตบกพร่อง และภาวะอ้วน”

ผู้ร่วมเสวนา

1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เอกพลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2) นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ กรมควบคุมโรค

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ดำเนินการเสวนา และนำเสนอผลการศึกษา

นางสาวกุลธิดา ราษฎร์ศิริ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

14.00 – 14.10 น. พักเบรก
14.10 – 15.40 น. เสวนา “จับตา! พฤติกรรมลดการสูบ ดื่ม เสพ และขับขี่ สาเหตุหลักทำคนไทยเจ็บป่วย พิการ และตายก่อนวัยอันควร”

ผู้ร่วมเสวนา

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3) ดร.อรทัย วลีวงศ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

4) เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

5) นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

6) แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

ผู้ดำเนินการเสวนา และนำเสนอผลการศึกษา

นายรักษพล สนิทยา และนางสาวขนิษฐา กู้ศรีสกุล สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักวิชาการและนวัตกรรม

QR Code :
QR Code