11 ตุลาคม 2023

Time

8:30 am - 1:00 pm
แชร์

ประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อการทำงานบูรณาการประเด็นสุขภาพในระดับพื้นที่

กำหนดการ

ประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

เพื่อการทำงานบูรณาการประเด็นสุขภาพในระดับพื้นที่

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 13.00 น.

ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล จ.ฉะเชิงเทรา

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ แนะนำตัวคณะกรรมการของสมาคม อสม. จังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้เข้าร่วมประชุม
09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงาน
โดย นายจำรัส คำรอด นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
09.15 – 10.00 น. กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายในการขับเคลื่อน และพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ

โดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส.

10.00 – 10.30 น. แนะนำการดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สสส.

โดย นายดนัย พลพืชน์

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. นำเสนอรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ “โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อการบูรณาการประเด็นสุขภาพในระดับพื้นที่” และกำหนดวัน นัดหมาย การประชุมครั้งต่อไป

โดย นางศุภมาศ ปิ่นเจริญ เลขานุการสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

QR Code :
QR Code