08 สิงหาคม 2023

Time

9:00 am - 3:00 pm
แชร์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ ช่องว่างความรู้ และประเด็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ

(ร่าง) กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สถานการณ์ ช่องว่างความรู้ และประเด็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ

กรณีผู้ให้บริหารสาธารณในกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ห้องบลูเบอร์รี่ ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
09.00 – 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม

โดย นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

09.30 – 10.15 น. แลกเปลี่ยนสถานการณ์และนโยบายสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในกรุงเทพฯ

• สถานการณ์แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร

โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ

• มติสมัชชาสุขภาพ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณในกรุงเทพฯ และความเชื่อมโดยกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

• โครงการภายใต้ สสส. ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้ให้บริการสาธารณะ

โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากลุ่มเฉพาะ

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนสถานการณ์และประเด็นท้าทายทางสุขภาพของผู้ให้บริการสาธารณะ

• สภาพการทำงาน และหลักประกันทางสังคมและสุขภาพของกลุ่มแรงงานส่งอาหาร และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

โดย อาจาจารย์อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปัญหาสุขภาพของผู้ให้บริการสาธารณะในมุมมองอาชีวเวชศาสตร์

โดย อ.พญ.สวนีย์ ศรีเจริญธรรม ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

• สุขภาพของผู้ขับของกลุ่มแรงงานส่งอาหารในกรุงเทพมหานคร

โดย นายพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

• ชีวิต สุขภาพ และการเข้าถึงระบบสุขภาพของผู้ขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร

โดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อภิปรายประเด็นนโยบายและบทบาทหน่วยงานภาครัฐต่อการดูและสุขภาวะให้ผู้ให้บริการสาธารณะ

• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• กรมขนส่งทางบก

• สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

• กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. หารือและอภิปราย “ประเด็นเชิงนโยบาย” ผู้ให้บริการสาธารณะในกรุงเทพมหานครที่ควรพัฒนา
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.00 น. สรุปประเด็น และแผนงานร่วมกันในอนาคต

โดย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

หมายเหตุ รูปแบบกำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code