29 พฤษภาคม 2023

Time

8:30 am - 5:00 pm
แชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอและชี้แจงทำความเข้าใจโครงการวิจัยพัฒนาระบบและแนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเปราะบาง

กำหนดการ

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและชี้แจงทำความเข้าใจ

โครงการวิจัยพัฒนาระบบและแนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้

ในการทำวิจัยเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเปราะบาง

เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่เสริมพลัง

และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบาง และถอดบทเรียนองค์ความรู้ ครั้งที่ 1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ,

ณ ห้องประชุม พระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น (เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ)

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงวัตถุประสงค์

โดย ศ.ดร.นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

09.15 – 09.30 บรรยายหัวข้อ : อนาคตการทำวิจัยในประชากรกลุ่มเปราะบาง โอกาสและความท้าทาย  

โดย นพ. นพพร ชื่นกลิ่น

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

09.30 – 09.45 บรรยายหัวข้อ : การทำงานกับกลุ่มเปราะบางกับการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ                 โดย ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.45 – 10.15

 

ชี้แจงกำหนดการและโครงการฯ

โดย ดร. บุษบงก์ วิเศษพลชัย

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

10.15 – 10.30 พักเบรค
10.30 – 12.00 เสวนา “การทำงานกับกลุ่มเปราะบาง : ประสบการณ์ ความท้าทาย และการคิดนอกกรอบ”  โดย

1. คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.)

2. ทพ. จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

3. ดร. นภดล สุดสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

4. คุณอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

ในประเด็นความเหลื่อมล้ำฯ สถาบันเอเชียศึกษา

ชวนคุยโดย คุณประสาน อิงคนันท์

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 ถอดบทเรียน

กิจกรรมกลุ่ม “แนะนำโครงการ และ 3 ความสำเร็จสำคัญของโครงการ” จาก 24 โครงการ

14.30 – 14.45 พักเบรค
14.45 – 17.00 ถอดบทเรียน

กิจกรรมกลุ่ม “3 เรื่องสำคัญของกระบวนการทำงาน” จาก 24 โครงการ

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code