23 ธันวาคม 2022

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

ประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

กำหนดการ

ประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. งามดูพลี

09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

โดย ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.10 – 10.10 น. แนะนำตัว ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

โดย ภาคีเครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์

10.10 – 10.25 น. นำเสนอสถานการณ์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

โดย คุณภควดี ลิ้มวัฒนะกูร นักวิชาการ สานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4)

10.25 – 10.55 น. แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อสนับสนุนโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

โดย คุณสิรินาตร ต่อวิริยะเลิศชัย

10.55 – 11.55 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ เตรียมพร้อมสู่การขับเคลื่อนงานร่วมกันในปี 2566

โดย คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4)

11.55 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code