29-30 สิงหาคม 2022

Time

8:30 am - 4:30 pm
แชร์

ประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม”

กำหนดการ

ประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20

เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม”

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565

ณ แพทยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.ศูนย์วิจัย

 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียนและรับเอกสารการประชุม

09.00 – 09.15 น.               พิธีเปิด

กล่าวรายงาน ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ประธานพิธีเปิด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

09.15 – 10.00 น.               การแถลงข่าว บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม

– นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

– ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

– ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

– ดร.ปนัดดา วงษ์ผู้ดี โฆษกคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

10.00  – 10.30 น.               ปาฐกถาพิเศษ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

ทิศทางโลกสู่การขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย

10.30 – 10.45 น.               รับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ

10.45 – 12.00 น.               เสวนาวิชาการ เรื่อง ทลายมายาคติ : เลิกเชื่อเรื่องลวงมาฟังเรื่องจริง

โดย

– รศ.นพ. สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา

– ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์

– ศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

– นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

12.00 – 13.15 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.30 น.               เสวนาวิชาการ เรื่อง ฉีกหน้ากากบุหรี่ไฟฟ้า ตีแผ่มาร์เก็ตติ้ง

โดย

– ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่

– รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช

– นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย

14.30 – 16.30 น.               “ได้เวลา…..จุดประกายการมีส่วนร่วมระดับกระทรวงและภาคีเครือข่าย”

ห้องย่อยที่ 1 : “ได้เวลา…..พิธีสาร จัดการกับบุหรี่ผิดกฎหมาย”

ประธาน : ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์

รองประธาน : นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ

ตรวจสอบสรรพสามิต สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กระทรวงการคลัง

จุดประกายโดย

– ศ.ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

– รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช

– ผศ.ดร.ภิฤดี ภวนานันท์

– นางสาวสุวภัทร ทองเงิน

ห้องย่อยที่ 2 : “ได้เวลา…..วิถีสุขใหม่ ชาวไร่ยาสูบไทย”

ประธาน : รศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล

รองประธาน นายดำรงศักดิ์ วันแอเลาะ

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 1 กระทรวงการคลัง

จุดประกายโดย

– รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

– ผศ.ดร.ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล

– ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต

 – นายไฟซอล สะเหล็ม

– นายลุกมาน กูนา ฯลฯ

ห้องย่อยที่ 3 : “ได้เวลา…..เยาวชนรุ่นใหม่ ทันสมัย ไร้บุหรี่”

ประธาน : นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รองประธาน ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ

จุดประกายโดย

– รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ / นายนรา เทียมคลี / นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ /

– นางสาวกันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง ฯลฯ

ห้องย่อยที่ 4 : “ได้เวลา….เสวนาผลกระทบบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพ”

จุดประกายโดย

– ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

– รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

– รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม ตัวแทนราชวิทยาลัยกุมารเแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธาน : ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์

รองประธาน รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า

ผู้ร่วมจุดประกาย : แพทย์ เครือข่ายสมาคมวิชาชีพและผู้สนใจ

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

08.30 – 09.00 น.               เรื่องเล่าเช้านี้ สรุปการประชุมวิชาการวันวาน

มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่น (ปี 2563-2565) ประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร

09.00 – 12.00 น.               ก่อร่างสร้างอนาคต : จากพื้นที่สู่เวทีโลก

(Strength Mission and Empowerment : from local to global)

09.00 – 10.30 น.               เสวนาวิชาการ “ก่อเกิดฐานราก : การบูรณาการจากพื้นที่”

โดย

– นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

– นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล สสจ.นครปฐม

– นางนัฏฐิยา โยมไธสง เทศบาลเมืองมหาสารคาม

– นางสาวประกาย บรรลัง สพม.จังหวัดเพชรบูรณ์

– นางอัสนี นาคาวงค์ คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสุรินทร์

10.30 – 10.45 น.               รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.               เสวนาวิชาการ “ก่อร่างสร้างอนาคต : เคลื่อนไหวก้าวไกลไปเวทีโลก”

โดย

– รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา

– นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส

– คุณบังอร ฤทธิภักดี

12.00 – 12.30 น.               ปฏิญญากรุงเทพ The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized

World จากเวทีโลกการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

พิธีปิดการประชุม

โดย ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

12.30 – 13.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code