31 พฤษภาคม 2023-01 มิถุนายน 2023

Time

9:00 am - 4:30 pm
แชร์

ประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 21

กำหนดการ

ประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 21

เรื่อง “คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ควบคุมยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 (ชั้น 2 ห้องพระอินทร์ 1-2)
15.00 น. พิธีเปิดการประชุม

กราบทูลเชิญ พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

17.00 – 18.00 น. แถลงข่าววันงดสูบบุหรี่โลก We need Food, not Tobacco”

“เราต้องการอาหารไม่ใช่ยาสูบ : คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

• นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

• Dr Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

• ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

• ประธานชมรม GenZ Wangpong

• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

• ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ชั้น 4 ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลลูม C)
09.00 – 09.10 น.
วิดีทัศน์สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

การแสดงเยาวชนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

09.10 – 10.30 น. E-Cigarette and Beyond

• Dr. Nuan Ping

Pharmaceutical Division Health Sciences Authority Maastricht University, Singapore

พิธีกร : พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ / นพ.อโณทัย สุ่นสวัสดิ์

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. Discovering Truth: Vaping or Health

ตามล่าหาความจริง : สุขภาพหรือบุหรี่ไฟฟ้า

  • รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
  • ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
  • คุณวรยศ บุญทองนุ่ม (แพท พาวเวอร์แพท)

ผู้ดำเนินรายการ : คุณพุทธชาติ พงศ์สุชาติ (อาตุ๊ย ตุ่ย)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. เสวนาวิชาการ / กลยุทธ์การตลาด / Policy Advocate และสุขภาพ

ห้องย่อยที่ 1 : เสวนาวิชาการ กลยุทธ์ทางการตลาด/การบังคับใช้กฎหมาย (ชั้น 2 ห้องพระอินทร์ 1-2)

ช่วงบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
13.00 – 15.00 น.
1. Predatory Marketing Targets Youth

การตลาดล่าเหยื่อมุ่งเป้าเด็กและเยาวชน

อ.กนิษฐา ไทยกล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ นักวิชาการหน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง / ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ / คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ : คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ สื่อมวลชนอาวุโส

15.00 – 16.30 น. 2. Human Rights to Protect Youth from Predators

สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก : บุหรี่ไฟฟ้า?

คุณสมชาย แสวงการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล นักวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศ / คุณวรินทร ชีวิตโสภณ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากร กองกฎหมาย กรมศุลกากร / คุณเลิศศักดิ์  รักธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) / คุณอุกฤษฏ์ ศรพรหม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TU)

ผู้ดำเนินรายการ : ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00 – 16.30 น. ห้องย่อยที่ 2 : เยาวชนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า (ชั้น 4 ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลลูม C)
13.00 – 14.45 น. 1. เยาวชนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า : ผู้ใหญ่ใจดี

นายเเพทย์มนัส  รามเกียรติศักดิ์ ผอ.กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กรมอนามัย / ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ / สถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ / คุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี เครือข่ายครู โรงเรียนสีขาว / ทีมเครือข่ายสื่อสุขภาวะ

ผู้ดำเนินรายการ : นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส สถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ

14.45 – 16.30 น. 2. เยาวชนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า : เยาวชนเข้มแข็ง

นายบุรินทร์ เรือนแก้ว สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย / มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เครือข่าย GenZ /แกนนำ Gen Z โรงเรียนวังโป่งศึกษา จ.เพชรบูรณ์ แกนนำ Gen Z โรงเรียนคลองหินพิทยาคม จ.กระบี่ / แกนนำ GenZ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น / แกนนำ Gen Z โรงเรียนวัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ผู้ดำเนินรายการ : คุณชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ / คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

13.00 – 16.30 น. ห้องย่อยที่ 3 : บุหรี่ไฟฟ้ากับความสูญเสียด้านสุขภาพ และเศรษฐศาสตร์ (ชั้น 2 ห้องพระมาตุลี 1-2)
13.00 – 15.00 น. 1. EVALI and Beyond

อ.พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ / นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย / รศ. นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงศา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย / รศ.พญ.หฤทัย กมลาภรณ์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ : ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.00 – 16.30 น. 2. Tobacco and Poverty: We need Food, not Tobacco

รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม / รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ / ผู้แทนกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง / รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ มหาวิทยาลัยนเรศวรและเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผอ.ศจย.

ช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ชั้น 4 ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลลูม C)
09.00 – 10.45 น. 
The Regional Threats from E-cigarette: Where are We Heading to

  • Philippines: Dr. Dorotheo Ulyses ผู้อำนวยการ SEATCA
  • Australia: Associate Professor Becky Freeman
    Faculty of Medicine and Health The University of Sydney
  • Thailand: ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ผู้ดำเนินรายการ : ศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ

10.45 – 12.00 น. Global Trends towards E-cigarette Policies

WHO Policies regarding E-cigarette

Dr Jagdish Kaur (Regional Adviser, Tobacco Free Initiative WHO SEARO)

สถานการณ์และอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนในประเทศต่างๆ ระหว่างประเทศ

ที่แบนและไม่แบนบุหรี่ไฟฟ้า

รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Dr Jagdish Kaur, Dr. Dorotheo Ulyses ,Dr. Nuan Ping , Associate Professor Becky Freeman

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ผู้ดำเนินรายการ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส/ศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ

(รับประทานอาหารว่างในห้อง)

12.00 – 12.30 น. พิธีปิดการประชุม และร่วมกล่าว ปฏิญญา “คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

โดย ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

และทุกภาคีเครือข่าย

พิธีกร : คุณสมชาย โต๊ะอีสอ

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสียงหลัก

QR Code :
QR Code