27 เมษายน 2023

Time

8:30 am - 4:00 pm
แชร์

ประชุมวิชาการระดับประเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HLO

กำหนดการ

ประชุมวิชาการระดับประเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HLO

วันที่ 27 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุมราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

08.30 – 10.00 น. พิธีเปิด

โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

กล่าวรายงาน และเชิญประธานมอบในประกาศนียบัตร

โดย นพ.คำรณ ไชยศิริ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปาฐกถาพิเศษ

โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

10.00 – 10.30 น. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : เรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิ สู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 10 องค์ประกอบ 13 ชั้นตอน เพื่อประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

โดย นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก

10.30 – 12.00 น. เสวนา : เรื่อง ทิศทางการนำข้อเสนแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิ สู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 10 องค์ประกอบ 13 ชั้นตอน เพื่อประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

– รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

อดีตคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– นพ.วชิระ เพ็งจันทร์

นายกสมาคมส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพไทย (THLA)

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพปฐมภูมิฯ

– นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

ผู้อำนวยการสำนนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)

– นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส.

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวงามจิต พระเนคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การประชุมกลุ่มของสถานีอานมัยเฉลิมพระเกียรติฯ และสถานีอนามัยพระราชทานนาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิ สู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 10 องค์ประกอบ 13 ขั้นตอน เพื่อประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

โดย ดร.ภญ.กมลนัทธ์ มม่วงยิ้ม เภสัชกรชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

QR Code :
QR Code