22 กุมภาพันธ์ 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ ณ ห้องประชุม 201 (ห้องสัมมนา A) อาคารศรีสวรินทิรา 
แชร์

ประชุมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร Si How

กำหนดการ
ประชุมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร Si How 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องประชุม 201 (ห้องสัมมนา A) อาคารศรีสวรินทิรา 
11.00 – 11.10 น.     แนะนำผู้บริหาร และคณะทำงานผู้ดำเนินโครงการ
11.10 – 11.30 น.     รับฟังการนำเสนอโครงการ “Si How”
11.30 – 11.40 น.     แลกเปลี่ยนทรรศนะ การต่อยอดและขยายผลโครงการเพื่อเป็นต้นแบบแก่ องค์กรอื่นๆ
11.40 – 11.50 น.     สรุปประเด็นเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากเครื่อยข่ายคนไทยไร้พุง และ สสส.
11.50 – 12.00 น.     เรียนเชิญท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และถ่ายภาพร่วมกัน
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code