02-04 ธันวาคม 2023

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

ประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1

กำหนดการ

ประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM2.5 Forum)

หัวข้อ “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม”

ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2566
14.40 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
16.05 น. สำรวจสถานการณ์หมอกควันในตัวเมืองเชียงใหม่
18.00 น. รับประทานอาหาร
วันที่ 3 ธันวาคม 2566
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
09.00 – 09.10 น. เบิกโรง เปิดม่าน

โดย… ละครสั้นหัวข้อ “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม”

09.10 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

09.15 – 09.20 น. รายงานวัตถุประสงค์

โดย… ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.20 – 09.30 น. กล่าวเปิดงาน

โดย คุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรี

09.30 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อากาศสะอาด ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม”

โดย คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และรองประธานคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน

10.00 – 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการ การบริหารจัดการฝุ่นควันร่วม รัฐ ประชาสังคม”

โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

10.30 – 12.00 น. เสวนาฝ่าฝุ่นควัน EP.1 “การบริหารจัดการอากาศสะอาดอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

โดย

• คุณปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

• แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย (กอม.)

• คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

• นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

• นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ประธานคณะทางานพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

• คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา รองประธานกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน เทศกาลเพื่อลมหายใจ บริเวณโถงห้องประชุม นิทรรศการ workshopเสวนา ศิลปะ บทเพลงคนรุ่นใหม่ใจสีเขียว“การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว” “ลดการปลดปล่อยเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน”

– Green Talk – Green RouteGood Life ทริปเรียนรู้การจัดการพื้นที่สีเขียว – Green market – เมืองสีเขียว – บริหารจัดการไฟ – เศรษฐกิจสีเขียว – วัฒนธรรม วิถีชีวิต ไร่หมุนเวียน

ชมนิทรรศการเพื่อลมหายใจ (1-22)

13.30 – 16.30 น. เสวนา “นโยบายและมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศที่ประเทศต้องการ”

ห้องย่อยที่ 1 ระบบสุขภาพไทยพร้อมเผชิญโรค และผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

โดย กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมการแพทย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ Family Health International (FHI) ประเทศไทย

ห้องย่อยที่ 2 การจัดการมลพิษอากาศจากไฟป่า ไฟในที่โล่ง และมลพิษข้ามแดน

โดย สภาลมหายใจภาคเหนือ, กรีนพีซ ประเทศไทย, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI), ศูนย์ภูมิภาค เพื่อสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน (RCSD)และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

ห้องย่อยที่ 3 การจัดการมลพิษอากาศจากแหล่งปลดปล่อยในพื้นที่เกษตร

โดย… สภาลมหายใจเชียงใหม่,สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมขอนแก่น และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ (SDF)

ห้องย่อยที่ 4 PM2.5 ในฝุ่นอุตสาหกรรมกับต้นเหตุที่ถูกมองข้าม

โดย… มูลนิธิบูรณะนิเวศ และ กรีนพีซ ประเทศไทย

ห้องย่อยที่ 5 การร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ

โดย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เชียงใหม่

ห้องย่อยที่ 6 องค์ความรู้ทางวิชาการกับการจัดการมลพิษทางอากาศระดับชุมชนและสังคม

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.),สำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.)

ห้องย่อยที่ 7 สิทธิมนุษยชนในอากาศสะอาดในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.), สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) และเครือข่ายอากาศสะอาด(ประเทศไทย)

15.30 – 18.00 น. เวทีกลางเทศกาลเพื่อลมหายใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โชว์ผลงาน การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดย ภาคีเครือข่าย บริเวณโถงห้องประชุม
16.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็นและชมเทศกาลเพื่อลมหายใจ พบปะกระชับไมตรี

มอบรางวัลตำบลดีเด่นด้านการบริหารจัดการไฟป่าและหน้ากากป้องกันฝุ่นให้ชุมชน

โดย ภาคเอกชน

วันที่ 4 ธันวาคม 2566
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. สรุปวันวานที่ผ่านมา
08.45 – 09.00 น. ภาพยนตร์สารคดี “ศิลปะแห่งการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศอย่างยั่งยืน”

โดย กลุ่มศิลปิน Art For Air

09.00 – 09.30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมทางสังคม การบริหารจัดการฝุ่นควันร่วม รัฐ ประชาสังคม”

โดย คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย (มท.)

09.30 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นควันข้ามพรมแดน”

โดย… คุณศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

10.00 – 11.00 น. เสวนาฝ่าฝุ่นควัน EP2

• “การกระจายอำนาจ หนุนเสริมชุมชน บริหารจัดการพื้นที่ด้วยตัวเอง”

โดย รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

• “ภารกิจถ่ายโอนอำนาจสู่การจัดการไฟป่าฝุ่นควันโดยท้องถิ่น

โดย คุณศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

• “บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการบริหารจัดการไฟป่า ฝุ่นควัน”

โดย คุณนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.ชม.)

• “นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ หนุนเสริมการจัดการมลพิษอากาศ”

โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อานวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)

•  “ประชาสังคมร่วมกับรัฐแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน”

โดย คุณสามชาย พนมขวัญ ชมรมอากาศดีที่เมืองแพร่

ดำเนินรายการโดย คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่

11.00 – 11.15 น. รวมพลังบริหารจัดการฝุ่นควันของรัฐ ท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคม เพื่อดอยสุเทพร่วมกัน

โดย… คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่

11.15 – 11.45 น. ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ จากเวทีการประชุม

โดย ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการประชุมระดับชาติฯ มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่

11.45 – 12.00 น. รับข้อเสนอเชิงนโยบายและกล่าวปิดการประชุม

โดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

12.00 – 12.30 น. พิธีปิดการประชุม

โดย…ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สสส.

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. ร่วมจัดทำแนวกันไฟชุมชนรอบดอยสุเทพ ณ ห้วยตึงเฒ่า

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code