12 มกราคม 2024

Time

9:30 am - 10:30 pm
แชร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการออนไลน์ และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

กำหนดการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการออนไลน์ และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 – 10.30 น.

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพฯ

09.30 – 09.45 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน/ ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
09.45 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมเปิดวีดีโอแนะนำหน่วยงาน โดย พิธีกรดำเนินงาน
10.00 – 10.10 น. การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ด้านสุขภาวะ การพัฒนาข้อมูลและทิศทางของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์

ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

10.10 – 10.20 น. ความสำคัญของการสร้างเสริมศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ และการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.20 – 10.30 น. ทิศทางความร่วมมือกัน ในการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการออนไลน์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล

ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

10.30 – 10.40 น. พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
10.40 – 10.50 น. พิธีมอบของที่ระลึก
10.50 – 11.00 น. ถ่ายภาพ / สัมภาษณ์เพิ่มเติม
11.00 น. รับประทานอาหารว่าง/ อาหารเที่ยงร่วมกัน

 

QR Code :
QR Code