29 มิถุนายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

ทิศทางการทำงานของ สำนัก 7

กำหนดการ Live 
หัวข้อ “ทิศทางการทำงานของ สำนัก 7”
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
12.30 – 13.00 น.     ทีมงาน ผู้บริหาร และแขกรับเชิญ เตรียมพร้อม ณ ห้องประชุม 201
13.00 – 13.30 น.     กิจกรรม Live
แขกรับเชิญ
• นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
หัวข้อ : มองหน้า ทิศทางการทำงานในระยะต่อไปเพื่อตอบสนองเป้าหมาย สสส
ในการสร้างเสริมสุขภาพทุกคนบนแผ่นดินไทยทั้ง 4 มิติ)
• รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7
หัวข้อ : บทบาทของ สสส ต่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย เป้าหมาย 7+1 คืออะไร
ผู้ดำเนินรายการ ประวีณมัย บ่ายคล้อย
13.30 – 13.45 น.     ตอบประเด็นข้อซักถาม
หมายเหตุ : การดำเนินการภายใต้นโยบายการป้องกันการแพร่ระบวดของ COVID-19 และทุกคนตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 24 ชม.
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
QR Code :
QR Code