02 ธันวาคม 2022

Time

8:45 am - 3:00 pm
แชร์

จัดฝึกอบรมสร้างเสริมสุขภาพไรเดอร์ ครั้งที่ 1 : คอ บ่า หลัง สะโพก โยกสบาย

กำหนดการ

จัดฝึกอบรมสร้างเสริมสุขภาพไรเดอร์ ครั้งที่ 1 : คอ บ่า หลัง สะโพก โยกสบาย

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 413 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียนการและทำแบบประเมินก่อนเข้าร่วมการ Workshop
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์
09.15 – 09.30 น. กิจกรรมที่ 1 นันทนาการให้รู้จักกัน และสร้างสัมพันธภาพ
09.30 – 09.40 น. กิจกรรมที่ 2 บอกความคาดหวัง ตั้งกติกา
10.40 – 10.00 น. กิจกรรมที่ 3 แบบสอบถามประวัติวิถีชีวิต และภูมิหลังสุขภาพของไรเดอร์
10.00 – 10.30 น. กิจกรรมที่ 4 ร่างกายของฉันในวันที่เมื่อยล้า
10.30 – 10.45 น. กิจกรรมที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับท่าทาง/อิริยาบถ การยืดเหยียดผ่อนคลาย การบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับวิถีไรเดอร์
10.45 – 11.30 น. กิจกรรมที่ 6 ท่าทาง/อิริยาบถที่เหมาะสมในวิถีการทำงานไรเดอร์
11.30 – 12.15 น. กิจกรรมที่ 7 ยืดเหยียดผ่อนคลาย และการบริหารการหายใจตามวิถีไรเดอร์
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมที่ 8 ฝึกท่ากายบริหาร ระบบหัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ตามวิถีไรเดอร์
14.00 – 14.30 น. กิจกรรมที่ 9 ร่างกายของฉันต้องปรับสภาพตรงไหนบ้าง
14.30 – 14.45 น. กิจกรรมที่ 10 วางแผนปรับสภาพร่างกาย และรูปแบบการช่วยเหลือ
14.45 – 14.55 น. การสรุปและกล่าวขอบคุณ
14.55 – 15.00 น. นัดหมายการเข้าร่วม Workshop ในครั้งหน้า และการประเมินผลหลังการอบรม

 

QR Code :
QR Code