07 มีนาคม 2024

Time

8:00 am - 3:30 pm
แชร์

งาน “10 ปี นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ” และงานประกาศความร่วมมือโครงการ “จ้างงานกระแสหลักและอาชีพของเยาวชนพิการ”

กำหนดการ

งาน “10 ปี นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ”

และงานประกาศความร่วมมือโครงการ “จ้างงานกระแสหลักและอาชีพของเยาวชนพิการ”

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 15.30 น.

ณ ห้อง 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. 

08.00 – 09.20 น. ลงทะเบียน
 09.20 – 09.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน “10 ปี นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ”

[VTR 1] 10 ปีนวัตกรรมจากเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน

09.35 – 09.55 น. สรุปผลความสำเร็จการขับเคลื่อนนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการและกลไกยั่งยืน

โดย  นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

[VTR 2] เปลี่ยนชีวิต ขับเคลื่อนสังคม (ปากท้อง ศักดิ์ศรี สุขภาพดี พลังของสังคม)

09.55 – 10.20 น. การจ้างงานเชิงสังคมกับผลลัพธ์ทางสุขภาพของคนพิการและการพึ่งพากันเอง โดย

• คุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

• นาวาอากาศเอกสถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี นายกสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย (ส.อ.ค.)

10.20 – 10.40 น. พิธีรับมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ

โดย  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.40 – 10.50 น. การแสดงของคนพิการ ชวนออกกำลังกาย
10.50 – 11.30 น. ก้าวต่อไป… ยกระดับและขยายผลการจ้างงานกระแสหลัก

[VTR 3] การจ้างงานกระแสหลัก

โดย นางสาวจินรัตน์ เทียมอริยะ ที่ปรึกษามูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

พร้อมผู้แทนกรุงเทพมหานคร ภาคีนายจ้าง สถาบันการศึกษา และตัวแทนคนพิการ

11.30 – 12.00 น. ประกาศความร่วมมือโครงการหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (BOI)

[VTR 4] มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

ถ่ายภาพร่วมกัน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 14.00 น. พิธีรับมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ เครือข่ายโครงการ Inclusive Workplace (IW)

โดย ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

14.00 – 15.20 น. ห้องย่อย 1 ก้าวต่อไป ของ “นวัตกรรมการจ้างงานกระแสหลัก” โมเดลการศึกษาสู่การทำงาน (Transition to Work) ร่วมกับภาคีสถาบันการศึกษาและองค์กรนายจ้าง โดย วิทยากรพิเศษจาก SEAC

ห้องย่อย 2 สรุปผลโครงการอาชีพเพื่อครอบครัวเยาวชนพิการ และสร้างการเป็นเจ้าภาพโมเดลการเปลี่ยนผ่านสู่อาชีพ (Transition to Occupation) โดย วิทยากรจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

15.20 – 15.30 น. กล่าวปิด และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code