23 กุมภาพันธ์ 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

งาน สุขสร้างได้ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

กำหนดการ
งาน “สุขสร้างได้ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 
ภายใต้โครงการ “พัฒนาสร้างเสริมเติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์”
ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน สื่อมวลชนพร้อมตรวจ ATK ก่อนเข้างาน
09.30 – 10.00 น.  พิธีเปิด
• VDO Presentation ที่มาของความสำเร็จโครงการ
• กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
โดยนายอัครพงษ์ อัครวิทย์โสภณ ประธานคณะทำงาน Happy Workplace สสส.
10.00 – 11.00 น.     การบรรยาย “ทิศทางธุรกิจไทยหลังวิกฤตโควิด 19” โดยนายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย
11.00 – 12.00 น.     บทบาท สสส. ในการองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน
 โดย นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.
มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรต้นแบบและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
QR Code :
QR Code