04 มกราคม 2024

Time

8:00 am - 3:15 pm
แชร์

งาน “ปวารณา” สานพลังการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566 “ธรรมรรคาสู่ระบบสุขภาพที่สมดุล”

(ร่าง) กำหนดการ

งาน “ปวารณา” สานพลังการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566

“ธรรมรรคาสู่ระบบสุขภาพที่สมดุล”

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 – 15.15 น.

ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. พิธีกร กล่าวนำเข้าสู่พิธีการ

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอากาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม องค์ประธานในพิธี เดินทางถึงพื้นที่กิจกรรม

09.10 – 09.30 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และรัฐมนตรี ชมนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566 และเข้าประจำที่นั่งรับรอง

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ องค์ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

09.30 – 09.45 น. พิธีกร กล่าวนมัสการ/เรียนเชิญ พระสงฆ์ รัฐมนตรี ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ ถวายเครื่องสักการะ
09.45 – 09.50 น. กล่าวความเป็นมาและทิศทางการขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ ตามกรอบธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566 โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

โดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญฯ

10.40 – 11.10 น. พิธีการประกาศ “ปวารณา” สานพลังการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักดิ์ราช 2566 ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปวารณาการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ภายใต้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566 ได้แก่

1. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

5. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

8. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

9. เลขาธิการคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

10. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

11. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

12. อธิการบดีสถาบันบรมราชชนก

13. อธิบดีกรมอนามัย

14. อธิบดีกรมการแพทย์

15. อธิบดีกรมการศาสนา

16. นายกแพทยสภา

17. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

18. เครือข่ายพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์

– นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน และแนวทางขับเคลื่อนธรรมสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566

– นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวสาระสำคัญของการปวารณา สานพลังการขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566 โดยมีคณะสงฆ์ร่วมเป็นสักขีพยาน และเจริญชัยมงคลคาถา

– ถ่ายภาพร่วมกัน

11.10 – 11.30 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ องค์ประธานในพิธีกล่าวสัมโมทนียกถา และมอบของที่ระลึกแด่ผู้แทนหน่วยงาน
11.30 น. จบพิธีช่วงเช้า/ผู้บริหารหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สัมภาษณ์สื่อสารการขับเคลื่อนงานฯ
11.30 – 13.00 น. ถวายภัตราหารเพล / พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.10 น. กล่าวถวายรายงานการขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาล ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

โดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. และรองประธานคณะทำงานฯ

13.10 – 13.35 น. บรรยายพิเศษทิศทาง “การขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลสำหรับองค์กรพระพุทธศษสนา ตามกรอบธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566” โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

โดย พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ

13.35 – 14.45 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ความร่วมมือขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลโดยเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา”

– (ร่าง) ทิศทางการขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลส าหรับองค์กรพระพุทธศาสนา

– (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานบริการ สถานชีวาภิบาลสำหรับองค์กรพระพุทธศาสนา

โดย

• นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

• น.ส.นงลักษณ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช.

• ผศ.ดร.ปฏิธรรม ส าเนียง คณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

14.45 – 15.15 น. แลกเปลี่ยนซักถาม รับข้อเสนอแนะ และปิดการประชุม

โดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช.

 

QR Code :
QR Code