31 พฤษภาคม 2022

Time

9:00 am - 12:00 am
ณ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แชร์

งานแถลงข่าว โครงการการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี

งานแถลงข่าว
โครงการการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี
ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
09.00 – 09.10 น.     พิธีเปิดงานแถลงข่าว
โดย นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
09.10 – 09.30 น.     สรุปผลการดำเนินงานโครงการการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อม
ของอาหารริมบาทวิถี (คลิปวิดีโอ)
1) พื้นที่ริมบาทวิถี ซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2) Food Truck กรุงเทพมหานคร
3) พื้นที่ตลาดราชบุตร จังหวัดอุบลราชธานี
09.30 – 10.30 น.     เสวนาหัวข้อ “การจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี”
โดย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์  หัวหน้าโครงการวิจัย
2) ดร. นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม  ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
3) คุณวลัยพันธ์  ออกกิจวัตร  ร้าน Food truck เสต็กคนกลางแจ้ง
4) คุณเข็มพร โนนอินทร์  ร้านเข็มพร ขนมจีน ซอยอารีย์ เขตพญาไท
5) คุณอมรรัตน์ มุทาวัน  ร้านเคบับ ตลาดราชบุตร จังหวัดอุบลราชธานี
10.30 – 11.00 น.     พิธีมอบใบประกาศแก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ
1) พื้นที่ริมบาทวิถี ซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2) พื้นที่ Food Truck กรุงเทพมหานคร
3) พื้นที่ตลาดราชบุตร จังหวัดอุบลราชธานี
11.00 – 11.10 น.     ถ่ายภาพที่ระลึก
11.10 – 11.30 น.     รับชุดอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ (จากร้านที่ผ่านเกณฑ์โครงการฯ)
11.30 – 12.00 น.     เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานและการจำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ*
QR Code :
QR Code