07 กุมภาพันธ์ 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

งานแถลงข่าว ความร่วมมือการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือ และโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559-2568

กำหนดการแถลงข่าว

งานแถลงข่าวความร่วมมือการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559-2568

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 10.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและรับของที่ระลึก
10.00 – 10.10 น. กล่าวถึงยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทยในปี พ.ศ.2559-2568

โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค

10.15 – 11.00 น. แถลงข่าว ความร่วมมือการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม

โดย

– ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.

– ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

– รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

– รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

11.00 – 11.30 น. การอบรมเพื่อพัฒนาเมนูอาหารลดโซเดียมแก่ผู้ประกอบการ โครงการลดเค็มเลือกได้ (ร้านอาหารชุมชนลดเค็ม), (เมนูปรับพฤติกรรมลดเค็ม)

โดย ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ นักวิชาการด้านอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทย  และนานาชาติ

การดำเนินงานเฝ้าระวังและลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด

โดย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นโยบายชี้นำสังคมด้านสุขภาพ : มหาวิทยาลัยต้นแบบลดการบริโภคเกลือโซเดียม

ถอดบทเรียนชุมชนลดเค็มที่ผ่านมาร่วมกับการใช้ Salt Meter

แคมเปญใหญ่ลดซด ลดปรุงลดโรค

11.30 – 11.50 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 น. จบงานและรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code