31 มีนาคม 2022

Time

10:00 am - 12:00 am
ณ ณ ห้อง co-working space สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Liven : RILCA, Mahidol University
แชร์

งานแถลงข่าว การจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ

กำหนดการ
งานแถลงข่าว “การจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ”
และการเสวนา หยุด-คิด-ถาม-ทำ:วัคซีนออนไลน์เพื่อสูงวัยรู้ทันสื่อ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง co-working space สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Liven : RILCA, Mahidol University
10.00 – 10.10 น.     กล่าวแนะนำงาน
รับชมวิดีทัศน์แนะนำศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ
10.10 – 10.25 น.     ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ
โดย รศ.ดร. นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อ
ของผู้สูงอายุ
10.25 – 10.30 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน
10.30 – 11.30 น.     การเสวนา หยุด-คิด-ถาม-ทำ: วัคซีนออนไลน์เพื่อผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ
โดย…
• รศ.นพ. ปัญญา ไข่มุก ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
• คุณญาณี รัชต์บริรักษ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริม
ระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.
• รศ.ดร. นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทัน
สื่อของผู้สูงอายุสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.30 – 12.00 น.     ตอบข้อซักถาม และถ่ายภาพร่วมกัน
จบการแถลงข่าว
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา
QR Code :
QR Code