16 มิถุนายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

งานเสวนา “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม จากภาคนโยบายสู่การบริหารจัดการทุน การขยายผล และการนำง

กำหนดการ
งานเสวนา “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม จากภาคนโยบายสู่การบริหารจัดการทุน การขยายผล และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ถอดบทเรียนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และกองทุน สสส.”
ภายใต้โครงการ “การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนากลยุทธ์
และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของ สกสว.”
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกสว. อาคาร SM Tower
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่าน Facebook Page สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน FB5
09.00 – 09.15 น.     กล่าวเปิดงาน โดย
                                  • รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
                                  ผู้อำนวยการ สกสว.
• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
                                  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.15 – 09.30 น.     นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ กลยุทธ์
                                  และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การดำเนินการระหว่างภาครัฐและเอกชนของ สกสว. โดย
• รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
                                  ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สกสว. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน
• ผศ.ดร. คมน์ พันธรักษ์
                                  หัวหน้าโครงการฯ
09.30 – 10.15 น.     บรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน สสส. และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” โดย
• ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
                                 รองผู้จัดการกองทุน สสส.
10.15 – 11.45 น.     เสวนาโต๊ะกลม “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม จากภาคนโยบายสู่การบริหารจัดการทุน
                                การขยายผลและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ถอดบทเรียนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และกองทุน สสส.” โดย
• ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
                                ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
                                ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
• รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
                               ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ (O-Brain)
• ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
                               รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness)
• รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์
                               รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. ปฏิบัติงานบริหารด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
• คุณณัฐยา บุญภักดี
                               ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส.
• นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
                                ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) สสส.
11.45 – 12.00 น.     สรุปความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ และขยายผลสู่การปฏิบัติ โดย
                                 • รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
                                 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สกสว. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน
• ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
                                 รองผู้จัดการกองทุน สสส.
• ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์
                                 หัวหน้าโครงการฯ
ถาม-ตอบ กล่าวสรุปผลลัพธ์ที่ได้ กล่าวปิดงาน และถ่ายภาพร่วมกัน
QR Code :
QR Code