14 พฤศจิกายน 2023

Time

8:00 am - 12:00 pm
แชร์

งานเสวนาวันเบาหวานโลก

กำหนดการ

งานเสวนาวันเบาหวานโลก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ โถงชั้น M อาคารรัตนวิทยพัฒน์ รพ.จุฬาลงกรณ์

08.00 – 12.00 น. การเสวนา การป้องกันโรคเบาหวาน และการดูแลคนเองของผู้เป็นเบาหวาน

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิซึม

การเสวนา การออกกำลังกายในผู้เป็นเบาหวาน โดย

• ศ.ดร.ดรุณวรรณ สุขสม ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

• คุณธรรมรัตน์ กกสูงเนิน เทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ดำเนินรายการ โดย อ.นพ.กฤติน อู่สิริมณีชัย อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม

การเสวนา เบาหวานและโรคอ้วนในเด็ก และเครื่องมือสามประสาน สร้างสมดุล

โดย ผศ.ดร.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล กุมารแพทย์ทางด้านโภชนาการ

ผู้ดำเนินรายการ ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิซึม

 

QR Code :
QR Code