05 ตุลาคม 2023

Time

9:00 am - 4:00 pm
แชร์

งานเปิดคลังความรู้ มส.ผส. และ สสส. ประจำปี 2566 “การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุ สู่สังคมสูงวัยที่มีความสุขอย่างยั่งยืน”

กำหนดการ

งานเปิดคลังความรู้ มส.ผส. และ สสส. ประจำปี 2566

“การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุ สู่สังคมสูงวัยที่มีความสุขอย่างยั่งยืน”

การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมและนโยบายสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ภายใต้สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม เอ ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

• ชมนิทรรศการ และ บูธภาคีเครือข่าย, รับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด

• รับชมวิดิทัศน์เปิดงาน

• กล่าวเปิดงาน

โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

• ปาฐกถาพิเศษ “สังคมสูงวัย สังคมของคนทุกวัย”

โดย นายชวน หลีกภัย

• TGRI Update : สถานการณ์สังคมสูงวัย ความท้าทายที่ไทยและโลกกำลังเผชิญ

โดย ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

09.30 – 10.00 น. TGRI Talk : บรรยายพิเศษ

• แนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย บนสถานการณ์สังคมสูงวัย

โดย ดร.วรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

• การสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่มีสุขอย่างยั่งยืน

โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส.

10.00 – 10.10 น. TGRI Quick research: การนำเสนอผลสำรวจ

ความต้องการสวัสดิการทางสังคม “ด้านรายได้” เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ

10.10 – 12.00 น. TGRI Space : เปิดพื้นที่นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หนทางสู่การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุ

1. การพัฒนาระบบบำนาญแห่งชาติและการสนับสนุนเบี้ยยังชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

โดย ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. สถานการณ์แรงงานสูงวัย ในบริบทชุมชนเมืองและชนบท

โดย รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

3. แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางรายได้ให้กับผู้สูงวัย

โดย น.ส.นภฤดี เต็มบางงอน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กระทรวงแรงงาน

4. แนวทางการหนุนเสริมศักยภาพผู้สูงวัย เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้

โดย ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*

5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อรองรับผู้ป่วยสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในไทย

โดย ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน

นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมรับฟังการแสดงดนตรีจากผู้สูงอายุ
13.00 – 16.00 น. ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม เอ (A) ชั้น 4

TGRI Share & Learn: กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ และถอดบทเรียนการทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน “ท้องถิ่นร่วมใจ สุขสูงวัยอย่างยั่งยืน”

1. แนวทางการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในชุมชน

โดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. แนวทางการพัฒนาทักษะ (Up skill, Re-Skill) เพื่อการส่งเสริมการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน”

โดย ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. fit2work เครื่องมือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำงาน (WAI) และดัชนีสุขภาพ (Health Index)

โดย นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ บริษัท คิดเปลี่ยนเรียนรู้วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

TGRI Active and healthy aging “กิจกรรมส่งเสริมพฤฒพลังหรับผู้สูงอายุ”

ห้องพระอินทร์ 1 ชั้น 2 “สร้างงาน สร้างอาชีพ : สอนทำของว่างและเครื่องดื่ม”

กิจกรรมการสาธิตวิธีการทำอาหารและเครื่องดื่มในเมนูแซนวิชเพื่อสุขภาพ, สลัดโรล, สมูทตี้ ที่ให้ทั้งคุณค่าทางโภชนาการและความอร่อยที่เหมาะกับวัยผู้สูงอายุ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

วิทยากร : อาจารย์นฤมล เปียซื่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านคหกรรมศาสตร์

ห้องพระอินทร์ 2 ชั้น 2 “สร้างงาน สร้างอาชีพ : สอนการทำยาดม ยาหม่องสมุนไพร”

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ สอนทำยาดมจากสมุนไพร มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ความสามารถและทักษะ การทำ

ยาดมสมุนไพรไปใช้ในครอบครัวหรือไปประกอบเป็นอาชีพได้

วิทยากร : ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ห้องพระมาตุลี 1 ชั้น 2 “แต่งรูปอย่างไร ให้ขายของออนไลน์สุดปัง”

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และทักษะการใช้โทรศัพท์ และการใช้งานแอปพลิเคชันตกแต่งรูปภาพ ที่เหมาะแก่ผู้สูงวัย เริ่มตั้งแต่การถ่ายภาพ และการตกแต่งภาพถ่าย สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

วิทยากร : คุณสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ เครือข่ายอาวุโส OPPY CLUB

ห้องพระมาตุลี 2 ชั้น 2 “Movie Talk ; ชวนดูหนัง รับฟัง พูดคุย”

กิจกรรมดูหนังเรื่อง The Intern สะท้อนการทำงานร่วมกันระว่างคนสองวัย พร้อมเปิดพื้นที่สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง ต่อสถานการณ์พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

วิทยากร : คุณนที ขำอินทร์

*อยู่ระหว่างการประสานงาน

หมายเหตุ :

1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

2. มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live Fanpage “สูงวัย”

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code