02 ตุลาคม 2023

Time

12:30 pm - 4:00 pm
แชร์

งานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2566 ประเทศไทย (World Habitat Day 2023 – Thailand)

กำหนดการ

งานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2566 ประเทศไทย (World Habitat Day 2023 – Thailand)

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566

ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น. เยี่ยมชมนิทรรศการด้านที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชนของไทยและแถลงข่าวเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก 2566
13.15 – 13.20 น. การฉายวีดิทัศน์ผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาชุมชนเมือง และการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design) ภายใต้ภารกิจ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
13.20 – 13.30 น. สาส์นจากผู้แทน UN-Habitat

โดย Executive Director (Mrs. Maimunah Mohd Sharif)

13.30 – 13.45 น. กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2566

โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

13.45 – 14.30 น. การเปิดงานที่อยู่อาศัยโลกประเทศไทย 2566 และปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนา ที่อยู่อาศัยและเมืองท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (Megatrend) และความท้าทายของประเทศไทย”

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

14.30 – 14.45 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2566 สาหรับผู้ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย

ถ่ายภาพร่วมกัน

14.45 – 16.00 น. เวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทุกภาคส่วนร่วมสร้างระบบการเงินที่ยืดหยุ่นและเศรษฐกิจที่พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน” โดย

1. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

2. นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

3. นางนุชจรีย์ พันธ์โสม ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก

4. ผศ. ดร. มณฑล จันทร์แจ่มใส อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

QR Code :
QR Code