04 พฤศจิกายน 2022

Time

9:00 am - 6:00 pm
แชร์

งานมหกรรม “ฮักแพงแบ่งปัน อีสานสร้างสุข ครั้งที่ 5”

กำหนดการ

งานมหกรรม “ฮักแพงแบ่งปัน อีสานสร้างสุข ครั้งที่ 5”

 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ณ  โรงแรมเจริญธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

09.00 – 09.15 น. กิจกรรมสัมพันธ์

โดย คุณจุฑาทิพย์ ต่อยอด และ คุณสรชา งามทรัพย์

09.15 – 09.20 น. รับชมวีดีทัศน์ชุมชนน่าอยู่กับการขยายผลสู่การจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่
09.20 – 09.50 น. พิธีเปิด กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ “สสส.กับการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่”

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.50 – 10.00 น. วิทยากรแนะนำฐานเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ต้นแบบ

โดย คุณสุวัฒน์ คุรุวาสี และ คุณสุขสิน เอกา

10.30 – 11.30 น. เวทีเสวนา หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ของระบบบริการปฐมภูมิและสภาผู้นำชุมชน”

ผู้ร่วมเสวนา

1. กำนันรวิภา หันตุลา กำนันตำบลเทพคีรี จ.หนองบัวลำภู

2. คุณทองหลาง สันโส ประธาน อสม.บ้านหนองยาง จ.ร้อยเอ็ด

3. คุณจามจุรี คำผายจันทร์ ผอ.รพ.สต.บ้านวังม่วง จ.หนองบัวลำภู

4. คุณวิจิตร จันทวงษ์ นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลชนบท จ.ขอนแก่น

5. คุณธานี นามม่วง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

11.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างมีส่วนร่วม”

โดย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้องศรีจันทร์
13.00 – 13.45 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “คนอีสานจะอยู่ เย็นเป็นสุขได้อย่างไร ภายใต้ยุคการเปลี่ยนแปลงของสังคมและธรรมชาติ”

โดย ปราชญ์ภาคอีสาน คุณธนะกฤษฏิ์ พงษ์เกษมชูวงศ์

13.45 – 17.00 น. ชุมชนต้นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามจุดนิทรรศการ 4 จุด

จุดที่ 1 มิติสุขภาพ จุดนิทรรศการชุมชนศรีจันทร์

วิทยากร 1. ตัวแทนสภาฯบ้านเทพคีรี ม.6 จ.หนองบัวลำภู

2. ตัวแทนสภาฯบ้านขมิ้น ม.9 จ.กาฬสินธุ์

3. ตัวแทนสภาฯชุมชนศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น

จุดที่ 2 มิติสิ่งแวดล้อม จุดนิทรรศการบ้านโนนกลาง

วิทยากร 1. ตัวแทนสภาฯบ้านวังโปร่ง จ.หนองบัวลำภู

2. ตัวแทนสภาฯบ้านโนนกลาง จ.สุรินทร์

จุดที่ 3 มิติสังคม จุดนิทรรศการทุ่งสว่าง

วิทยากร 1. ตัวแทนสภาฯชุมชนทุ่งสว่าง จ.นครพนม

2. ตัวแทนสภาฯบ้านโนนแกด จ.ศรีสะเกษ

จุดที่ 4 มิติเศรษฐกิจ จุดนิทรรศการนาดอกไม้

วิทยากร 1. ตัวแทนสภาฯบ้านนาดอกไม้ จ.เลย

2. ตัวแทนสภาฯบ้านเทพคีรี ม.7 จ.หนองบัวลำภู

3. ตัวแทนสภาฯบ้านโนนงิ้ว จ.สุรินทร์

ณ ห้องหลักเมือง
13.00 – 15.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่โมเดล พชอ./รพ.สต. นำเสนอการพัฒนาโมเดล พชอ./

รพ.สต.กับชุมชนน่าอยู่ มีวิธีการทำงาน สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผลลัพธ์ความสำเร็จจากการดำเนินงาน

ผู้นำเสนอ

1. คุณธานี นามม่วง สสอ.กาบเชิง

2. คุณดวงดาว สารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ สสอ.เมืองสรวง

3. คุณจามจุรี คำผายจันทร์ ผอ.รพ.สต.บ้านวังม่วง

4. คุณขรรค์ชัย เอกา ผอ.รพ.สต.สำโรงโคกเพชร

ผู้วิพากษ์และแลกเปลี่ยน

1. นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)

2. นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง

รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.)

3. อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน

ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาส

QR Code :
QR Code