30 มกราคม 2023-01 กุมภาพันธ์ 2023

Time

8:00 am - 4:00 pm
แชร์

งานประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย TPAC 2022

กำหนดการ

งานประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย TPAC 2022

วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการประชุม/ ลงทะเบียนสื่อมวลชน/ ลงทะเบียน Walkshop
09.00 – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ (ห้องประชุมหลัก MR208)
09.45 – 10.05 น. จุดกําเนิดของกีฬามวลชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย

โดย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม (ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.05 – 10.30 น. นโยบายส่งเสริมสุขภาพของ สสส. กับยุทธศาสตร์ 3 Actives เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายบนวิถีใหม่

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.30 – 10.55 น. Healthy Lifestyle

โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

10.55 – 11.20 น. (EN) PA strategy at Global Level

โดย Prof. Dr.Fiona Bull (Head of Unit, Physical Activity, World Health Organization)

11.20 – 11.45 น. การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติในประเทศไทย

โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

11.45 – 13.00 น. Break & รับประทานอาหารกลางวัน
Active People (English session)

Chair of session: Lect. Dr.Dyah Anantalia Widyastari

ห้องประชุม MR209B

13.00 – 13.05 น. Introduction
13.05 – 13.25 น. Understanding and Promoting Physical Activity in Early Childhood

• Prof. Dr. Tony Okely

(University of Wollongong, Australia)

13.25 – 13.45 น. Hong Kong Report Cards on Physical Activity

for Children and Adolescents– Lessons Learnt

• Prof. Dr. Stephen Heung-Sang Wong

(Hong Kong Institute of Educational Research, Hong Kong)

13.45 – 14.05 น. Shifting Time: Time use in shift workers

• Prof.Dr. Tracy Kolbe-Alexander

(University of Southern Queensland, Australia)

14.05 – 14.15 น. Q&A
Active Environment

Chair of session : อาจารย์ ดร.วริศ วงศ์พิพิธ

ห้องประชุมหลัก MR208

13.00 – 13.05 น. Introduction
13.05 – 13.20 น. แนวคิดการขับเคลื่อน “ชุมชนสุขภาวะ”

• อาจารย์ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ (สถาบันอาศรมศิลป์)

13.20 – 13.35 น. ความท้าทางของสังคมสูงวัย : เมืองเดินได้เดินดี ยุทธศาสตร์หลักสร้างสุขภาวะคนเมือง

• ผศ.ดร.นิรมล เสริสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.35 – 13.50 น. กระบวนการพัฒนาต้นแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็ก อย่างมีส่วนร่วม we!park

• คุณยศพล บุญสม บริษัท ฉมา จํากัด

13.50 – 14.05 น. ลานสุขใกล้บ้าน

• รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Active Society (English session)

Chair of session: อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์         

ห้องประชุม MR209B

14.30 – 14.35 น. Introduction
14.35 – 14.55 น. Active Video Game on Children and Adolescents’ Physical Activity and Weight Management:

A Network Meta-Analysis

• Dr.Robin Sze-Tak Ho

(The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong)

14.55 – 15.15 น. (Un)Healthy use of time among children and adolescents: what do we know and how can we find out more?

• Prof. Zeljko Pedisic

(Victoria University, Melbourne, Australia)

15.15 – 15.35 น. Physical activity inequality in Thailand:

How do we measure and identify the most vulnerable group of population?

• Lect. Dr.Dyah Anantalia Widyastari

(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

15.35 – 16.00 น. Q&A
Active Society

Chair of session: คุณรุ่งรัตน์ พละไกร

ห้องประชุมหลัก MR208

14.30 – 14.35 น. Introduction
14.35 – 14.50 น. Park run Thailand: จากสนามวิ่งใกล้บ้าน สู่ชุมชนนักวิ่งทั่วไทย

• อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ  (สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย)

14.50 – 15.05 น. หลอดเลือดหัวใจตีบ : เบื้องหลังการเสียชีวิตระหว่างออกกําลังกาย

• อาจารย์ ดร.พจน์ พงศ์เผ่าพัฒนกุล

(คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

15.05 – 15.20 น. The implementation of the effectiveness of two levels of active office interventions

• อาจารย์ ดร.ระวีวรรณ มาพงษ์

(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

15.20 – 15.35 น. Active Classroom: ห้องเรียนลดเนือยนิ่ง เพิ่มการเคลื่อนไหว สร้างการเรียนรู้

• อาจารย์ ดร.สรัญญา เนตรธานนท์

(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)

15.35 – 16.00 น. Q&A
16.00 – 17.00 น. กิจกรรม Walkshop รอบสวนเบญจกิติ

*** นิทรรศการ “วิวัฒนาการและหมุดหมายของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย” ห้อง MR209A

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code