27 เมษายน 2023

Time

8:30 am - 4:00 pm
แชร์

งานประชุมนำเสนอผลงานและข้อเสนอนโยบาย โครงการพัฒนาความรู้และความเข้มแข็งกลุ่มแรงงานนอกระบบเพื่อสุขภาวะ

กำหนดการ

งานประชุมนำเสนอผลงานและข้อเสนอนโยบาย

โครงการพัฒนาความรู้และความเข้มแข็งกลุ่มแรงงานนอกระบบเพื่อสุขภาวะ

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ

โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

09.15 – 09.30 น. กล่าวแนะนำโครงการพัฒนาความรู้และความเข้มแข็งกลุ่มแรงงานนอกระบบเพื่อสุขภาวะ และวัตถุประสงค์ของการเสวนา

โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

09.30 – 10.30 น. นำเสนอผลงานและอภิปราย โดย

• กลุ่มนักวิชาการอิสระ

• กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง

• มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

• มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

10.30 – 10.45 น. นำเสนอแผนงานก้าวต่อไป

โดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

10.45 – 11.45 น. นักวิชาการให้ความเห็นและเพิ่มเติมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
11.45 – 12.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากที่ประชุม
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 13.45 น. นำเสนอบทสังเคราะห์ข้อเสนอนโยบาย

โดย ตัวแทนภาคีเครือข่าย 5 องค์กร

13.45 – 15.00 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

โดย ตัวแทนแรงงาน แลภาคีเครือข่าย 5 องค์กร

15.00 – 16.00 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

โดย พรรคการเมือง

ปิดการเสวนา

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code