04-06 ธันวาคม 2023

Time

10:30 am - 6:30 pm
แชร์

งานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

กำหนดการ

งานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ภายใต้คำขวัญ “เค็มน้อย อร่อยได้”

ในวันที่ 4-6 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 – 18.30 น.

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด์ กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
13.00 – 13.15 น. พิธีเปิดงาน
13.30 – 14.15 น. กิจกรรมประกวดเมนู “ส้มตำเซเลป”
14.15 – 15.00 น. เสวนาในหัวข้อเรื่อง “โซเดียมเกินไป โรคภัยใกล้ตัว” โดย

• รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

• พล.อ.ท.นพ.อนุตร จิตตินันทน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

• รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

15.00 – 15.30 น. การแสดงดนตรีสด

โดย คุณอินทิรา ยืนยง (อิน บูโดกัน)

15.30 – 16.00 น. สาธิตการปรุงอาหารเมนู เค็มน้อย อร่อยได้

โดย คุณนุกร ชัยแสง (เชฟขวัญ)

16.00 – 16.45 น. การแสดงดนตรี

โดย วง Earthlolipop

16.45 – 17.30 น. เสวนาช่วงที่ 2 : โซเดียมเพชฌฆาตร้าย ทำลายสุขภาพ

• นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล (หมอโอ๊ค)

• ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล (หมอนุ้ย) ผู้ก่อตั้งร้าน Modish Food Design

• คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ (คุณหญิง)

17.30 – 18.30 น. การแสดงดนตรีสด

โดย วง Old Doc

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
10.30 – 11.00 น. พิธีกรกล่าวทักทายและนำเข้าสู่กิจกรรมต่อไป
11.00 – 12.00 น. เสวนาในหัวข้อเรื่อง “ลดโรคแค่ลดเค็ม” โดย

• พ.อ.หญิง ดร.กรกต วีรเธียร สำนนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

• คุณชุลีพร ดวงรัตนตรัย

• คุณมยุรา เศวตศิลา

12.00 – 13.00 น. สาธิตการปรุงอาหารเมนู เค็มน้อย อร่อยได้ โดย

• ดร.เขมนิจ จามิกรณ์และบิดา

• คุณไชยา มิตรชัยและบุตรสาว

• อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์และบุตรสาว

• คุณนภทีป์ ป้อมสันเทียะ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

13.30 – 14.00 น. การแสดงดนตรีสด

โดย วง Friday night

14.00 – 15.00 น. เสวนาในหัวข้อเรื่อง “ครอบครัวยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” โดย

• คุณธนภณ ทองเจือ (พีท) และบุตรสาว

• รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช

15.00 – 16.00 น. Exercise Workshop : ออกกำลังถูกวิธี กินดีปลอดโรค

โดย คุณแอน ทองประสม

16.00 – 17.00 น. การแสดงดนตรีสด

โดย วงแย้ม และ คุณโน้ต ศรัณย์ คุ้มบรรพต

17.00 – 18.30 น. การแสดงดนตรีสด

โดย วง Old Doc

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
10.45 – 11.00 น. พิธีกรกล่าวทักทายและนำเข้าสู่กิจกรรม
11.00 – 12.00 น. เสวนาในหัวข้อเรรื่อง “อยากลดโซเดียม ทำอย่างไรได้บ้าง” โดย

• อาจารย์วาสนา นาราศรี นักวิชาการโภชนาการชำนาญการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ดร.กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ ที่ปรึกษา(โภชนาการ)กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

12.00 – 12.30 น. สาธิตการปรุงอาหารเมนู เค็มน้อย อร่อยได้ โดย

• เจ้าของร้านอาหารในคู่มือมิชลินไกด์ : เป็นลาว (พันชนะ วัฒนเสถียร)

• คุณนภทีป์ ป้อมสันเยะ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

12.30 – 13.00 น. การแสดงดนตรีสด

โดย คุณมาเรียม เกรย์ อัลคาลาลี (มารียม บีไฟฟ์)

13.00 – 13.30 น. Exercise Workshop : สุขภาพดีไม่มีขาย สร้างได้ด้วยตนเอง

• คุณเกศริน ชัยเฉลิมพล

13.30 – 14.00 น. สาธิตการปรุงอาหารเมนู เค็มน้อย อร่อยได้ โดย

• เจ้าของร้านอาหารในคู่มือมิชลินไกด์ : Blue Elephant คุณ นูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้

• คุณนภทีป์ ป้อมสันเยะ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

14.00 – 14.30 น. การแสดงดนตรีสด

โดย คุณคณิตกุล เนตรบุตร (แพรว คณิตกุล)

14.30 – 15.00 น. ประกาศมอบรางวัลงานประกวดผลงานด้านศิลปะ
15.00 – 16.00 น. เสวนาในหัวข้อเรื่อง “Healthy Family” โดย

• คุณนวสรณ์ ธนฉัตรสมบูรณ์ และคุณเกษม จึงประเสริฐศรี

• นอ.พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

16.00 – 16.40 น. การแสดงดนตรีสด

โดย วง Tinear และ คุณชินธ์ ภัทรภร แสงสำอางค์

16.40 – 17.20 น. กิจกรรมบันเทิง

โดย คุณสมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ และศิลปิน

17.20 – 18.30 น. การแสดงดนตรีสด

โดย วง Old Doc

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code