04 เมษายน 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

คณะศึกษาดูงาน นักวิชาการต่างประเทศจากสมาชิกเครือข่าย WHO SOUTH-EAST ASIA (WHO-SEARO)

กำหนดการ

คณะศึกษาดูงาน นักวิชาการต่างประเทศจากสมาชิกเครือข่าย

WHO SOUTH-EAST ASIA (WHO-SEARO)

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ วัดเชิงกระบือ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

10.00 – 10.10 น. นายกเทศมนตรี กล่าวต้องรับคณะศึกษาดูงาน
10.10 – 11.20 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์ที่ดีในการดำเนินงาน 3L Model

• นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

• PCU สมชาย

• รพ.บางกรวย

• ตำรวจ

• ทีม นสช.

• ทีม MCATT

• พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

• นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุข จ.นนทบุรี

• นายสมนึก คำนวน นายกเทศมนตรีบางกรวย

• ผู้อำนวยการ พมจ.นนทบุรี

• นายพงศธร จันทรัศมี มสช.

• นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

11.20 – 12.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน จำนวน 2 ครอบครัว

พร้อมประเมินสุขภาพและให้ความรู้ด้วย Smartpulse

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code