09 เมษายน 2024

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน”

กำหนดการเวทีวิพากษ์

ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน”

เป็นนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2567 – 2570

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.05 น. กล่าวรายงาน

โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10.05 – 10.10 น. กล่าวต้อนรับ

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.10 – 10.15 น. กล่าวเปิดประชุม

โดย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

10.15 – 10.45 น. นำเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2567 – 2570

โดย อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

10.45 – 11.45 น. เวทีวิพากษ์

ผู้ร่วมเวทีวิพากษ์

13 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขต้นแบบ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้จัดการโครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

11.45 – 12.00 น. กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

โดย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม

QR Code :
QR Code