29 สิงหาคม 2023

Time

9:00 am - 11:30 am
แชร์

กิจกรรม Moving forward to Healthy Organization show time

กำหนดการ

กิจกรรม Moving forward to Healthy Organization show time

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 11.30 น.

ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

และถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายประชุม Online (Zoom meeting) / Facebook เครือข่ายคนไทยไร้พุง

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน เตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการ
09.30 – 09.40 น. กล่าวต้อนรับผู้บริหาร และทีมผู้นำสุขภาพจากองค์กรที่มาร่วมนำเสนอโครงการ

• คุณประภาศรี บุญวิเศษ

กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

• ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์

ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง

09.40 – 09.45 น. ชี้แจงกติกาการนำเสนอ

• พ.อ.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช

เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

09.45 – 11.15 น. – นำเสนอโครงการ โรงพยาบาลมหาชัย 3

– นำเสนอโครงการ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

– นำเสนอโครงการ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

– นำเสนอโครงการ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้รับฟัง/ให้ข้อเสนอแนะ

• คุณประภาศรี บุญวิเศษ

กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

• คุณนิรมล ราศรี

รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

• ดร.สง่า ดามาพงษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

• รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์

ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ

• พ.อ.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช

เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรฯ

11.15 – 11.30 น. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code