10-11 กันยายน 2022

Time

8:30 am - 3:00 pm
แชร์

กิจกรรม Midterm Review Workshop โครงการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการ

กิจกรรม Midterm Review Workshop

โครงการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

Health Promotion Innovation Booster Program

วันที่ 10 – 11 กันยายน 2565

ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ซอยเจริญนคร 17

 

วันที่ 10 กันยายน 2565

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.          กิจกรรม Ice Breaking & Energizer: สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีม

09.30 – 10.00 น.          กิจกรรม Innovator’s Dream: ความฝันของนวัตกร

10.00 – 10.45 น.          กิจกรรม Innovation Update ช่วงที่ 1

– การพัฒนาผลงาน

– ผลการทดสอบฃ

– การเชื่อมต่องานกับ Stakeholders

10.45 – 11.00 น.          รับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.          กิจกรรม Innovation Update ช่วงที่ 2 (Mentor Session)

12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.          แนะนำโครงการและพิธีเปิด

– กล่าวเล่าภาพรวมและความมุ่งหมายระยะยาวของโครงการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Innovation Booster Program)

โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)

– กล่าวเปิดกิจกรรม ให้คำแนะนำและกำลังใจกับทีมนวัตกร

โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7

13.30 – 15.00 น.          กิจกรรม Innovation Coach ช่วงที่ 1

โดย วิทยากร คุณปรเมศวร์ ฟูมูลเจริญ

Technology Incubation and Research Manager

Technical Knowledge Management Department

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

และ พี่ๆ Mentor ประจำทีม

15.00 – 15.15 น.          รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 17.00 น.          กิจกรรม Innovation Coach ช่วงที่ 2

 

วันที่ 11 กันยายน 2565

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.          กิจกรรม Ice Breaking & Energizer: กระตุ้นตื่นตัว

09.30 – 10.30 น.          กิจกรรม Action Plan Review ช่วงที่ 1

ทบทวนแผนการดำเนินงาน (Action Plan) และปรับแผนการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรม

– แผนการพัฒนาผลงาน

– แผนการขยายผลสู่ผู้ใช้งานจริง

– แผนการประเมินผล การกำหนดตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลเพื่อพิสูจน์ผลการใช้งานนวัตกรรม

10.30 – 10.45 น.          รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.          กิจกรรม Action Plan Review ช่วงที่ 2

12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.          กิจกรรม การกำหนด Document check-up

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักวิชาการและนวัตกรรม

QR Code :
QR Code