10 มีนาคม 2024

Time

9:30 am - 3:00 pm
แชร์

กิจกรรม “เยี่ยมภูหลง เดินลงป่า พาทำแนวกันไฟ รวมน้ำใจไทธาตุทอง”

(ร่าง)  กำหนดการ

กิจกรรม “เยี่ยมภูหลง เดินลงป่า พาทำแนวกันไฟ รวมน้ำใจไทธาตุทอง”

วันอาทิตย์ที่  10  มีนาคม  2567

ณ หน่วยพัฒนาและป้องกันป่าไม้ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

09.30 – 09.45 น. กล่าวต้อนรับและเล่าเรื่องภาพรวมของพื้นที่

โดย นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

09.45 – 10.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรม

โดย นางธัญญา แสงอุบล ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน)

10.00 – 10.15 น.

 

นำเสนอสรุปผลการบริหารจัดการป่าภูหลง “วันก่อน วันนี้ และวันหน้า”

โดย นายไพบูลย์ บุญโยธา รองปลัดเทศบาล/รักษาราชการปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

10.15 – 11.15 น. ตั้งวงแลกเปลี่ยนทิศทางการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนคนอยู่กับป่า

1) การจัดการป่าเพื่อความมั่นคงอาหารชุมชน โดย นายธวัช จั่นทอง กำนันตำบลธาตุทอง

2) การจัดการป่าโดยรัฐให้คนอยู่กับป่า โดย นายสุรพล สาการี หัวหน้าหน่วย ป่าไม้ ชย.7

3) การจัดการป่ากับการสืบทอดของเยาวชน โดย ตัวแทนเยาวชนจาก อปท.เครือข่ายและมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

11.15 – 11.45 น. เดินทางต่อไปยังผามอระเบิด ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูป่า ผ่านการปลูกไม้แบบลอยลอยฟ้า ปลูกป่าแบบมือไม่เปื้อนดิน
11.45 – 12.30 น. และร่วมทำกิจกรรมป้องกันไฟป่าโดยการทำแนวกันไฟ ณ กุฏ 11
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น. เดินทางเท้าไปยังวัดป่ามหาวัน

คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเครื่องไทยทาน รับพร รับโอวาท จาก ท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

14.30 – 15.00 น. สรุปและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักสำนักสุขภาวะชุมชน (สน. 3)

หมายเหตุ : กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

QR Code :
QR Code