19 ตุลาคม 2022

Time

12:30 pm - 4:00 pm
แชร์

กิจกรรมแถลงข่าว และฉายหนังสารคดี “เมื่อการข้ามเพศ ต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ”

กำหนดการ

กิจกรรมแถลงข่าว และฉายหนังสารคดี “เมื่อการข้ามเพศ ต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ”

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น.

ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้นที่ 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
13.00 – 13.15 น. เปิดงาน “เมื่อการข้ามเพศ ต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ”

กล่าวเปิดโดย

• คุณชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

• คุณสุภัทรา นาคะผิว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

13.15 – 13.25 น. นโยบายของกรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาสุขภาวะของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

13.25 – 14.10 น. รับชมสารดคีเรื่อง “ทรานซ์วัยเก๋า ห้ามป่วย ห้ามเหงา ห้ามเศร้าลำพัง” และเรื่อง “ข้ามเพศ”
14.10 – 15.25 น. เสวนาเรื่อง “ทำไมสุขภาพที่เกี่ยวกับการข้ามเพศ ต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ”

ผู้ร่วมเสวนา

• คุณพักตร์วิไล สหุนาฬุ ตัวแทนชุมชนคนข้ามเพศ

• คุณตฤณ พัฒนเวโรจน์ ตัวแทนชุมชนคนข้ามเพศ

• คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการ มูลนิธิซิสเตอร์

• ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย : ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.25 – 16.00 น. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของโครงการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

นำเสนอโดย

• คุณณชเล บุญญาภิสมภาร ผู้รับผิดชอบโครงการ

• เลขาธิการสำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ

• ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ดำเนินรายการโดย ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.00 น. รับอาหารว่าง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code