05 เมษายน 2024

Time

8:00 am - 12:00 pm
แชร์

กิจกรรมสรุปผลโครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยประจำปี 2567 ผ่านกิจกรรม APT Challenge

กำหนดการ

กิจกรรมสรุปผลโครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยประจำปี 2567 ผ่านกิจกรรม APT Challenge

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมวีริศ ชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง
08.30 – 08.40 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

โดย คุณอิศริยา แสงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

08.40 – 08.50 น. สัมมนา “Save สมอง ขับขี่ปลอดภัย ใกล้ไกลให้ใส่หมวก”

โดย คุณก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.

สสส. ส่งมอบหมวกกันน็อคให้กับ สนล. เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยประจำปี 2567

08.50 – 09.20 น. สัมมนา “กฎหมายการจราจรที่ควรรู้” โดย ร.ต.ต.ดร.เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์ วิทยากรจาก บก.จร.
09.20 – 10.30 น. อบรม “การยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในนิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

โดย คุณหฤทัย ไทยธรรม บริษัท เอ็นพีซีเซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

10.30 – 10.35 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
10.35 – 11.50 น. กล่าวรายงานโครงการฯ

โดย คุณประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ 1)

10.50 – 11.05 น. กล่าวเปิดโครงการ “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2567”

โดย รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

11.05 – 11.35 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรม APT Challenge 2024
11.35 – 11.45 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
11.45 – 12.00 น. KM ถ่ายทอดความรู้ แนวทางดำเนินกิจกรรม APT Challenge (Best Practice Sharing) จากบริษัทฯ ชนะเลิศ ประจำปี 2567
12.00 น. กิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 “ไป ไปด้วยกันไหม ไปไม่ไร้จุดหมาย กลับบ้านด้วยกันอย่างปลอดภัย”

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code