15 กุมภาพันธ์ 2022

Time

5:00 pm - 6:00 pm
ณ ณ บริเวณหัวลำโพง และชุมชนสลักหิน
แชร์

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อการพัฒนารูปแบบและนำร่องการจัดบริการที่อยู่อาศัยและความช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน ในกรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อการพัฒนารูปแบบและนำร่องการจัดบริการที่อยู่อาศัยและความช่วยเหลือฉุกเฉิน
สำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน ในกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 15 กุมพาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น.
ณ บริเวณหัวลำโพง และชุมชนสลักหิน
17.00 – 17.15 น.     รวมตัวทีมทำงานโครงการฯ และกลุ้มคนไร่บ่านนำร้อง ณ บริเวณหัวลำโพง
17.15 – 17.30 น.     กล่าวเป็ดประเด็นร่วมพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องไร้บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ
โดย
• นายอนุกูล ปีดแก้ว
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
• นางภรณี ภู่ประเสริฐ
ผู่อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ้มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส.
• รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
ผู่อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.30 – 17.45 น.     แนวทางการพัฒนารูปแบบและนำร่องการจัดบริการที่อยู่อาศัย
และความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน ในกรุงเทพมหานคร
โดย
• นพ. ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
คณะกรรมการกำกับทิศทางการสร่างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้านและสุขภาวะคนจนเมือง สสส.
• นายสมพร หารพรม
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
• นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน
ผู่จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู่เพื่อสร่างเสริมสุขภาวะฯ คนไร้บ้านและคนจนเมือง
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.45 – 18.30 น.     ลงพื้นที่ ณ ชุมชนสลักหิน บริเวณหลังหัวลำโพง กรุงเทพฯ
หมายเหตุ : กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
QR Code :
QR Code