25 พฤศจิกายน 2022

Time

9:00 am - 3:00 pm
แชร์

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

กำหนดการ

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ภายใต้แนวคิด “R–E–S–P–E–C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลกระทบสุขภาพจิตจากความรุนแรงในครอบครัว”

โดย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

10.00 – 12.00 น. เสวนา เรื่อง “พหุปัจจัยกับครอบครัวไทยและความรุนแรงในครอบครัว”

โดย

1) นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

2) ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

3) นางสาวเขมสรณ์ หนูขาว ผู้ประกาศข่าว ศิลปิน ดารา

13.30 – 14.00 น. รับชมวีดิทัศน์ และ เปิดตัว “หลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อสร้างครอบครัวที่พักพิงอันปลอดภัย” (DV-learning) โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับ 4 ภาคีเครือข่าย
14.00 – 15.00 น. 1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมกับ – หน่วยงานที่เคยร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (26 หน่วยงาน)

– สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยมหิดล

2. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคลากร/หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

– ประเภทองค์กร 5 รางวัล

– ประเภทบุคคล 5 รางวัล

 

 

QR Code :
QR Code