04 กรกฎาคม 2023

Time

8:00 am - 12:00 pm
แชร์

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการลดความเสี่ยงจากการทำงาน เพื่อการมีสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ

กำหนดการ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการลดความเสี่ยงจากการทำงาน

เพื่อการมีสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ณ โรงแรมโนโวเทล รังสิต

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการลดความเสี่ยงจากการทำงานเพื่อการมีสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อารุญ เกตุสาคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดงาน และบรรยายนโยบายและทิศทางการสนับสนุน การมีสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ

โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนัก 9 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.30 – 09.35 น. แนะนำคณะวิทยากรกระบวนการ
09.35 – 10.30 น. อภิปราย “เหลียวหน้าแลหลังสุขภาพแรงงานนอกระบบ : ก้าวต่อไปใครดูแล”

โดย

1. ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

2. นางนารถฤดี กุลวิเศษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

3. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย ดร.วราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสเวทย์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 11.45 น. กิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการลดความเสี่ยงจากการทำงานเพื่อการมีสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ/แนะนำการใช้ Web Application ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบแต่ละกลุ่มอาชีพ (แกะสลักครกหิน แกะสลักหิน และหมอนขิด)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อารุญ เกตุสาคร และทีม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

11.45 – 12.00 น. สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนารูปแปบบการลดความเสี่ยงจากการทำงานเพื่อการมีสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code